دبیر سمینار:
نوید زراعتی


کمیته علمی:
(دبیر کمیته علمی: مهندس فیروزمندان)

مهندس محسن فیروزمندان:کارشناس ارشد نرم افزار - عضو هسته مرکزی توسعه مامبو و تیم توسعه و ترجمه جوملا

مهندس نوید زراعتی: کارشناس کامپیوتر - مؤلف کتاب راهنمای جوملا - توسعه دهنده جوملا

 


کمیته اجرایی:
(دبیر کمیته اجرایی: مهندس عسجدی)

آقایان حمید شیرزاد، مهدی آهازان، محمد محسنی ، شهاب مطاع پور ، علیرضا حسین نژاد و مرصاد نادری


با تشکر ویژه از:

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان،

اعضای محترم تیم جوملا فارسی ، سخنرانان گرامی، حامیان ارجمند سمینار

و کلیه عزیزانی که در برگزاری این سمینار کمک یا مشارکت نموده اند.